Regulamin Akcji
„Futerał Harmony za 1 zł”

 

 1. Postanowienia ogólne:
 1. Akcja „Futerał Harmony za 1 zł” (zwana dalej „Akcją”) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Maxcom S.A. 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23 a, 43-100 Tychywpisanym do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000410197, posiadającym kapitał 135 000,00 zł w całości opłacony, o nadanych nr NIP 646-25-37-364 i REGON 277703221, zwaną dalej „Maxcom”.
 2. Akcja przeznaczona jest dla osób, które w dniach 1 października – 30 listopada 2019 r. wypełnią ankietę dotyczącą satysfakcji z użytkowania smartfona Maxcom MS459 Harmony przesłaną przez Maxcom drogą elektroniczną na adres mailowy Uczestnika. 
 1. Każda z osób, która spełni warunki określone w paragrafie 1, pkt. 2 Regulaminu może skorzystać́ z oferty „Futerał Harmony za 1 zł” otrzymać́ rabat w wysokości 78zł brutto na futerał do smartfona Maxcom MS459 Harmony.

 

 1. Czas trwania Akcji oraz warunki uczestnictwa:
 2. Akcja promocyjna ma miejsce w sklepie internetowym Maxcom (maxcom.pl) od 1 października do 31 listopada 2019r.
 3. W Akcji promocyjnej możebrać́ udział każda osoba pełnoletnia (zwana dalej „Uczestnikiem”) spełniająca warunki określone w niniejszym regulaminie.
 4. W Akcji promocyjnej nie mogą̨brać́ udziału pracownicy Maxcom S.A. i członkowie ich rodzin.

III. Warunki skorzystania z oferty:

 1. Realizacja oferty „Futerał Harmony za 1 zł” następuje momencie dokonania transakcji przez Uczestnika, na zasadach określonych w paragrafie 1. pkt 3 Regulaminu.
 2. Akcja „Futerał Harmony za 1 zł” obejmuje wyłącznie produkty wskazane w paragrafie 1, punkt 3 niniejszego regulaminu.
 3. Aby otrzymać rabat na futerał, uczestnik musi dodać produkt „Futerał klapka na Maxcom Harmony” w sklepie internetowym Maxcom.pl oraz wpisać kod rabatowy otrzymany od Organizatora, który to Uczestnik otrzyma po wypełnieniu ankiety wskazanej w paragrafie 1, punkt 2 Regulaminu.
 4. W sklepie internetowym Maxcom (www.maxcom.pl) zniżka naliczy się̨po wpisaniu  otrzymanego kodu rabatowego w odpowiednim polu w koszyku.
 5. Akcja nie łączy się̨z innymi rabatami ani promocjami oferowanymi w sklepie internetowym Maxcom (www.maxcom.pl) w czasie trwania niniejszej Akcji.
 6. Podczas akcji „Futerał Harmony za 1 zł” możliwe jest złożenie zamówienia w sklepie internetowym Maxcom (www.maxcom.pl) z odbiorem w centrali firmy.
 1. Obsługa zwrotów i postepowanie reklamacyjne
 2. W przypadku, gdy Uczestnik dokonuje zwrotu produktów zakupionych w ramach Akcji „Futerał Harmony za 1 zł” Uczestnikowi przysługuje zwrot wartości zakupionych produktów, z tym zastrzeżeniem, iż̇ warunkiem dokonania zwrotu kwoty określonej powyżej, jest dokonanie zwrotu zakupionych towarów w ciągu 14 dni od dnia zakupu oraz posiadanie przez Uczestnika dowodu zakupu potwierdzającego wysokość́ zrealizowanej transakcji.
 3. Postanowienia końcowe
 4. Niniejsza Akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Niniejszy Regulamin w okresie trwania Akcji promocyjnej dostępny jest w siedzibie Maxcom oraz na stronie www sklepu internetowego Maxcom (Maxcom.pl).
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu są̨ wyłączną podstawą prowadzenia Akcji, a ich interpretacja powinna być́ dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Biorąc udział w Akcji Uczestnik potwierdza, iż̇ zapoznał się̨ z treścią̨ niniejszego Regulaminu, zgadza się̨ z jego warunkami oraz zobowiązuje się̨ przestrzegać́ jego postanowień́.

 


Trwa ładowanie