Regulamin Akcji
„20% rabatu za wypełnienie ankiety”

I Postanowienia ogólne:

 1. Akcja „20% rabatu za wypełnienie ankiety” (zwana dalej „Akcją”) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Maxcom S.A. 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23 a, 43-100 Tychy wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000410197, posiadającym kapitał 135 000,00 zł w całości opłacony, o nadanych nr NIP 646-25-37-364 i REGON 277703221, zwanądalej „Maxcom”.
 2. Akcja przeznaczona jest dla osób, które w dniach 16 maja - 30 czerwca 2019 r. wypełnią ankietę̨, do której zaproszenie można będzie znaleźć́ w Newsletterze wysłanym w dniu 16 maja 2018r. oraz na profilu Facebookowym MAXCOM w poście opublikowanym dnia 07.06.2019r.
 3. Każda z osób, która spełni warunki określone w pkt. I. 2 Regulaminu możeskorzystać́ z oferty „20% rabatu za wypełnienie ankiety” tzn. otrzymać́ rabat w wysokości 20% na wybrane produkty spośród wskazanych w pkt III. 2 niniejszego regulaminu.

II Czas trwania Akcji oraz warunki uczestnictwa:

    1. Akcja promocyjna ma miejsce w sklepie internetowym Maxcom (www.Maxcom.pl) od 16 do 30 czerwca 2019 r.
    2. W Akcji promocyjnej możebrać́ udział każda osoba pełnoletnia (zwana dalej „Uczestnikiem”) spełniająca warunki określone w niniejszym regulaminie.
    3. W Akcji promocyjnej nie mogą̨brać́ udziału pracownicy Maxcom S.A. i członkowie ich rodzin.

III. Warunki skorzystania z oferty:

    1. Realizacja oferty „20% rabatu za wypełnienie ankiety” następuje momencie dokonania transakcji przez Uczestnika, na zasadach określonych w pkt I. pkt II Regulaminu.
    2. Akcja „20% rabatu za wypełnienie ankiety” obejmuje wszystkie produkty użytkowe w regularnych cenach.
    3. Po wypełnieniu ankiety, do której zaproszenie znajdzie się̨ w Newsletterze wymienionych w pkt. I 1. Uczestnik otrzyma kod rabatowy uprawniający do zniżki 20% w ciągu 3 dni roboczych od wypełnienia ankiety. 
    4. Warunkiem skorzystania z oferty jest dokonanie zakupu w sklepie internetowym Maxcom (www.Maxcom.pl) produktów na dowolnąkwotę̨, spośród określonych w pkt. III. 2. niniejszego regulaminu,
    5. W sklepie internetowym Maxcom (www.Maxcom.pl) zniżka naliczy się̨ po wpisaniu otrzymanego kodu rabatowego w odpowiednim polu w koszyku.
    6. Akcja nie łączy się̨ z innymi rabatami ani promocjami oferowanymi w sklepie internetowym Maxcom (www.Maxcom.pl) w czasie trwania niniejszej Akcji.
    7. Podczas akcji „20% rabatu za wypełnienie ankiety” możliwe jest złożenie zamówienia w sklepie internetowym Maxcom (www.Maxcom.pl) z odbiorem w centrali firmy.
    8. Warunkiem otrzymania kodu rabatowego jest rzetelne wypełnienie ankiety, tj. udzielenie merytorycznych odpowiedzi na zadane pytania. 

IV Obsługa zwrotów i postępowanie reklamacyjne

    1. W przypadku, gdy Uczestnik dokonuje zwrotu produktów zakupionych w ramach Akcji „20% rabatu za wypełnienie ankiety” Uczestnikowi przysługuje zwrot wartości zakupionych produktów, z tym zastrzeżeniem, iż̇warunkiem dokonania zwrotu kwoty określonej powyżej, jest dokonanie zwrotu zakupionych towarów w ciągu 14 dni od dnia zakupu oraz posiadanie przez Uczestnika dowodu zakupu potwierdzającego wysokość́ zrealizowanej transakcji. `

V Postanowienia końcowe

    1. Niniejsza Akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
    2. Niniejszy Regulamin w okresie trwania Akcji promocyjnej dostępny jest w siedzibie Maxcom oraz na stronie www sklepu internetowego Maxcom (www.Maxcom.pl).
    3. Postanowienia niniejszego Regulaminu są̨wyłącznąpodstawąprowadzenia Akcji, a ich interpretacja powinna być́ dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
    4. Biorącudział w Akcji Uczestnik potwierdza, iż̇zapoznał się̨z treścią̨niniejszego Regulaminu, zgadza się̨z jego warunkami oraz zobowiązuje się̨przestrzegać́ jego postanowień́.

 


Trwa ładowanie