REGULAMIN KONKURSU

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. 1.Konkurs „Wygraj wyjątkowy telefon dla Twojej Mamy” (zwany dalej „Konkurs”) jest organizowany przez MAXCOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach (kod pocztowy: 43 – 100), ul. Towarowej 23a, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410197 NIP 626 25 37 364, REGON 277703221. (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej

1.2. Fundatorem nagród w Konkursie jest MAXCOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach (kod pocztowy: 43 – 100), ul. Towarowej 23a, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410197 NIP 626 25 37 364, REGON 277703221. (dalej „Fundator”) na terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej.

1.3. Konkurs organizowany jest pod nazwą " Wygraj wyjątkowy telefon dla Twojej Mamy " i zwany jest dalej "Konkursem".

1.4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 16.05.2019. o godzinie 10:30, a kończy się dnia 22.05.2019r. o godzinie 23:59:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").

1.5. Konkurs organizowany jest na profilu w portalu społecznościowym https://pl-pl.facebook.com/MaxcomPL/zwanym dalej „Stroną Konkursową”.

1.6. Fundator składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne oraz jest odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie oraz ich realizację na rzecz Zwycięzców.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

2.1.1. jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2.1.2. wykona zadanie konkursowe o którym mowa w ust. 3.1. niniejszego regulaminu w wątku konkursowym na Stronie Konkursowej („Zadanie Konkursowe”);

2.1.3. nie jest pracownikiem Organizatora lub osobą współpracującą z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy, ani członkiem ich rodzin; przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, małżonka, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;

2.1.4. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. ZASADY KONKURSU

3.1. Zadanie Konkursowe polega na umieszczeniu pod postem konkursowym komentarza w formie zdjęcia oraz tekstu opisującego za co Uczestnik podziwia swoją mamę.  

3.2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez wykonanie Zadania Konkursowego i dodania go w wątku konkursowym na profilu https://pl-pl.facebook.com/MaxcomPL/

3.3. Uczestnik może dostarczyć w Czasie Trwania Konkursu nie więcej niż jedno Zgłoszenie.

3.4. Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości prywatnej na profilu organizatora.

3.5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania Zgłoszenia w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres profilu w portalu facebook.com, z którego zostało wykonane Zadanie Konkursowe, o którym mowa w ust. 3.1. Regulaminu. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

3.6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie również w przypadku, gdy przesłane przez niego Zadanie Konkursowe zostało uprzednio wykorzystane w innym konkursie bądź rozpowszechnione w jakikolwiek inny sposób.

  1. PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)

4.1. Uczestnik Konkursu, przesyłając Zgłoszenie w Konkursie oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, nr 90, poz.631 ze zm.) a także innych praw niezbędnych do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem lub współautorem Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet.

4.2. Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Zgłoszenia jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora i/lub Fundatora w związku z opublikowaniem Zgłoszenia w sieci Internet w szczególności do poniesienia opłat za zamieszczenie i udostępnienie Zgłoszenia w sieci Internet na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

4.3. W przypadku, gdy w ramach Zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet.

4.4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator i/lub Fundator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Zgłoszenia.

4.5. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora i/lub Fundatora Zgłoszenia w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.

4.6. Uczestnik wysyłając zgłoszenie udziela niniejszym Fundatorowi na okres pięciu (5) lat od dnia otrzymania przez Organizatora zgłoszenia, bez ograniczeń terytorialnych, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (z prawem udzielania sublicencji) na korzystanie ze zgłoszonego hasła reklamowego („Utwór”) (w całości lub w części) na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności takich jak:

4.6.1. utrwalanie, zwielokrotnienie (powielanie na wszelkich nośnikach audiowizualnych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową), wprowadzania do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowych (w tym sieci www), w szczególności Internetu,

4.6.2. wprowadzenie do obrotu (np. sprzedaż, użyczenie, darowizna, najem itp.),

4.6.3. publiczne wykonanie, wyświetlanie, wystawianie, odtwarzanie, odczytywanie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wraz z nabyciem prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz prawa do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworu, na polach eksploatacji wskazanych powyżej.

4.7. Fundatorowi przysługuje prawo dokonywania i korzystania z wszelkich opracowań Utworu, w tym między innymi dokonywania przeróbek, korekty, zmian i adaptacji całości Utworu lub jego pojedynczych fragmentów, jak również prawo swobodnego używania i/lub korzystania z Utworu oraz jego pojedynczych elementów na terenie kraju oraz za granicą. Fundator ma prawo do nieoznaczania Utworu informacjami identyfikującymi jego twórcę.

4.8. Uczestnik Konkursu upoważnia Fundatora do wykonywania, przysługujących Uczestnikowi, autorskich praw osobistych do Utworu oraz zobowiązuje się powstrzymać od samodzielnego wykonywania tych praw.

4.9. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie udzielenia opisanej powyżej licencji, nie przysługiwały Uczestnikowi autorskie prawa majątkowe, prawo do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

4.10. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za udzielenie licencji do Utworu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4.11. Fundator w każdym czasie będzie uprawniony do zwrócenia się do wybranych Uczestników z ofertą nabycia majątkowych praw autorskich do Utworu. Warunki korzystania z tych praw oraz należne z tego tytułu wynagrodzenie Uczestników będzie określać odrębna umowa. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Fundatorowi przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu praw określonych w niniejszym punkcie. W razie zbycia tych praw osobie trzeciej bez umożliwienia nabycia ich na takich samych warunkach przez Fundatora, Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w ten sposób Fundatorowi.

4.12. Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

4.13. Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

4.14. Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców Zgłoszenia.

  1. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

5.1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Decyduje czas wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

5.2. Uczestnik może przesłać nie więcej niż jedno Zgłoszenie w Czasie Trwania Konkursu.

5.3. Komisja konkursowa złożona z trzech osób powołanych przez Organizatora wyłoni w Konkursie 3 nagrodzone Zgłoszenia Konkursowe oceniając kreatywność, walory artystyczne, poprawność językową Zgłoszenia Konkursowego.

5.4. Decyzja Komisji konkursowej powołanej przez Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5.5. Organizator sporządzi i będzie przechowywać przez 60 dni od momentu rozstrzygnięcia Konkursu listę i dane nagrodzonych Uczestników.

5.6. Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Alternatywnego Nagrodzonego Uczestnika, spośród Uczestników, którzy przesłali Zgłoszenie w przypadku, gdy:

5.6.1. Nagrodzony Uczestnik nie skontaktuje się z Organizatorem w trybie określonym w niniejszym Regulaminie celem realizacji prawa do Nagrody,

5.6.2. Nagrodzony Uczestnik nie jest uprawniony do udziału w Konkursie,

5.6.3. Organizator nie otrzyma od Nagrodzonego Uczestnika, w momencie wskazanym przez Organizatora wszystkich ustalonych dokumentów lub danych lub uzyska niepoprawne dokumenty lub dane,

5.6.4. Organizator uzyska wiarygodną informację, że Zgłoszenie narusza warunki niniejszego regulaminu,

5.6.5. Nagrodzony Uczestnik wygrał już nagrodę w Konkursie.

  1. NAGRODY

6.1. W Konkursie zostały przewidziane nagrody składające się z części rzeczowej i pieniężnej.

6.2. Część rzeczową stanowi:

6.2.1.

3 telefony MAXCOM MS459 Harmony o wartości 699 pln brutto

6.3. Część pieniężną stanowi kwota w wysokości potrzebnej na potrącenie i odprowadzenie przez Fundatora 10% podatku dochodowego od osób fizycznych naliczonego od części rzeczowej oraz od samej części pieniężnej. Każdy Zwycięzca otrzyma wyłącznie rzeczowy element nagrody.

6.4. Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.

6.5. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.

6.6. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość prywatną wysłaną za pośrednictwem portalu Facebook. nie później niż do godziny 15:00 dnia 25.05.2019r.

6.7. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem na Facebooku. Kontakt następuje poprzez wysłanie maila ze swojego konta na Facebooku, które zostało wskazane jako wygrane do dnia 30.05.2019r. do godziny 15:00, przesyłając swoje dane na konto Facebook MAXCOM Polska: adres (ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto), na który zostanie dostarczona Nagroda, a także numer telefonu, pesel, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

6.8. Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody.

6.9. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych ponad wskazane wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.

6.10. Sposób realizacji Nagrody przez Zwycięzcę zostanie ustalony w porozumieniu ze Zwycięzcą przez Organizatora.

6.11. Imię i nazwisko Zwycięzcy wraz ze Zgłoszeniem, które otrzymało Nagrodę, zostanie zamieszczone na Stronie Konkursowej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6.12. Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:

6.12.1. nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym przez Strony;

6.12.2. przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;

6.12.3. nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;

6.12.4. naruszy postanowienia Rozdziału 4 niniejszego Regulaminu;

6.12.5. w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

6.13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn od niego niezamierzonych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez Zwycięzcę.

6.14. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody.

  1. OBOWIĄZEK PODATKOWY

7.1. W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zdobywca Nagrody będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Organizatora lub Fundatora podatku dochodowego od osób fizycznych, Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy po potrąceniu kwoty podatku dochodowego. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% powstaje w szczególności w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę 2 000,00 złotych, przy czym w odniesieniu do Nagrody, składającej się z dwóch elementów, wartość podatku dochodowego zostanie obliczona od łącznej wartości wygranych w Konkursie Nagród.

7.2. Mając na uwadze postanowienia ust. powyżej pieniężna część nagrody głównej zostanie pobrana przez Fundatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagrody głównej i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że pieniężna część nagrody nie będzie wydawana Zwycięzcy.

  1. DANE OSOBOWE

8.1. Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane jedynie w celu doraźnym, tj. w celu realizacji Konkursu (wyłonienia Zwycięzcy i przekazania Nagrody) oraz ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, Str. 1) (dalej „RODO”) (niezbędność do przeprowadzenia Konkursu).

8.2. Administratorem Danych Osobowych Uczestników, w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO, przez MAXCOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach (kod pocztowy: 43 – 100), ul. Towarowej 23a, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410197 NIP 626 25 37 364, REGON 277703221.

8.3. Administrator powołał inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pisząc na adres Tychy kod pocztowy: 43 – 100, ul. Towarowej 23a lub na adres e-mail: daneosobowe@maxcom.pl

8.4. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie i skorzystania z prawa do Nagrody. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie pisemnych poleceń Administratora.

8.5. Dane będą przetwarzane wyłącznie do czasu wypełnienia wszelkich obowiązków finansowych i administracyjnych ciążących na Organizatorze lub Fundatorze, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.

8.6. Zgodnie z prawem Uczestnikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo do zgłoszenia sprzeciwu (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych Uczestnika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

  1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres Tychy kod pocztowy: 43 – 100, ul. Towarowej 23a. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.

9.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

9.3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

9.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

10.2.Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

10.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

10.4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

10.5.Administrator portalu Facebook https://pl-pl.facebook.com/MaxcomPL/nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

10.6.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis facebook.com ani z nim związany.

10.7. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Stronie Konkursowej.

10.8.Organizator ustanawia drogę komunikacji konkursowej w formie prywatnych wiadomości na profilu https://pl-pl.facebook.com/MaxcomPL/

 


Trwa ładowanie